การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (E-Gat)


รายชื่อผู้โชคดี
ร่วมส่งคำถามงานเสวนา

ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2564

1 มะนาว หวาน

2 Jiraphat Wongchumpoo

3 ฉัตรนันทน์ จันทโรจนีย์

4 Gen Good

5 Phattharaporn Kantha

6 Ploysouy Kansuda

7 PatchayaErng Makulpanich

8 Pimwa Lan

9 จันทร์ เจ้า

10 Khim Natthida

11 Weerapong Wijunwayu

12 Naraphat Anochiang

13 Zin Chanun

14 Chiratchaya Noonyong

15 Sakaorat Kanthinoi

16 พาวีณ์ พาวีณ์

17 Korawan Sonfan

18 พรศิรินทร์ ชิตมินทร์

19 Yeepoon Poonnada

20 Natthaporn Manosamut

หมายเหตุ : ทีมงาน กฟผ. จะติดต่อผู้ได้รับรางวัลทุกท่านผ่านทางอินบ็อกซ์เฟชบุ๊กเพื่อขอ ชื่อ-ที่อยู่ สำหรับจัดส่งของรางวัลต่อไป

รายชื่อผู้โชคดี
ร่วมตอบแบบสอบถาม

ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2564

1 Chai Den

2 Maprang Sriprawat

3 เฉลิมพล อ่อนคำ

4 เกษรินทร์ ทินกร

5 สุพรรณี คำแหล่

6 กฤษณะ สืบบุญ

7 จันทนี รักษ์ธรรม

8 Looknam Natsungwong

9 รัตติกาล หนูคงนุ้ย

10 ปิยาภรณ์ งามเกษ

11 นิกร สีกวนชา

12 สุวัฒน์ ธิหล้า

13 สุรีรัตน์ สมสอางค์

14 เกตุแก้ว กิจสมัคร

15 อัฉราวรรณ จันทรเนตรี

16 สุรีย์พร นัดสูงวงค์

17 ณัฎฐกานต์ ทารถ

18 รัชนีวรรณ ทศพักต์

19 เมธาพร สุทธิแสน

20 จำนงค์ อินทร์ศวร

หมายเหตุ : ทีมงาน กฟผ. จะติดต่อผู้ได้รับรางวัลทุกท่านผ่านทางอินบ็อกซ์เฟชบุ๊กเพื่อขอ ชื่อ-ที่อยู่ สำหรับจัดส่งของรางวัลต่อไป

รายชื่อผู้โชคดี
ร่วมเล่นเกมบนเว็บไซต์

ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2564

1 สสิธร อ่องซี

2 สุทัศน์ ถาวรวิสิทธิ์

3 Rathata Wongsuwan Thuetum

4 Apisit Dissaro

5 จันทร์ทิพย์ ด้วงพิมพ์

6 Phattranith Chuensawad

7 อนุพงษ์ สิริทรัพย์ทวี

8 วีระพงศ์ วิจุณวายุ

9 สมคิด หวังวารี

10 กนกนพ ตุลยพงศ์รักษ์

11 ชิษณุชา อ่อนคำ

12 พเยาว์ อรรถอินทรีย์

13 อารยา วิสิทธิกมลโยธิน

14 Mild Chen

15 Kritzana K. Sueb-boon

16 เมนิตรา ประทุมวงศ์

17 ลัดดารัตน์ บุญชู

18 นิกร สีกวนชา

19 ส่องแสง จงพินิจใจ

20 Juthawat Putharat

หมายเหตุ : ทีมงาน กฟผ. จะติดต่อผู้ได้รับรางวัลทุกท่านผ่านทางอินบ็อกซ์เฟชบุ๊กเพื่อขอ ชื่อ-ที่อยู่ สำหรับจัดส่งของรางวัลต่อไป

ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2564

1 นราธร ยอดสง่า

2 ศุภาพิชญ์ นาคเทวัญ

3 อนุพงษ์ สิริทรัพย์ทวี

4 ธวัช สถิตวิทยา

5 Chawarn Wan

6 วริษฐา พันธุ์โกมล

7 เดือนฉาย ศรีคุณ

8 ณัฐนันท์ กลิ่นเเก้ว

9 Primpleng Zillion

10 นิตยา กังบุญมา

11 ธนันดร แสนสุภา

12 ทัศนีย์ รวมบุญ

13 อังคณา รัตนะ

14 เดือนฉาย ภูศรี

15 สุชนาถ หงษ์ษา

16 อภิสิทธิ์ ดิสโร

17 สมใจ ศรีรัตน์

18 กัณฐิกา จิตติจรุงลาภ

19 ศุภณัฐ สมสอางค์

20 อรนุช แก่นจันทน์

หมายเหตุ : ทีมงาน กฟผ. จะติดต่อผู้ได้รับรางวัลทุกท่านผ่านทางอินบ็อกซ์เฟชบุ๊กเพื่อขอ ชื่อ-ที่อยู่ สำหรับจัดส่งของรางวัลต่อไป

*เงื่อนไขการร่วมลุ้นและการรับรางวัล
 1. เป็นประชาชนทั่วไป (สงวนสิทธิ์พนักงาน กฟผ.)
 2. ร่วมสนุกในกิจกรรมต่อไปนี้
  1. 2.1 ทำแบบประเมินบนเว็บไซต์นิทรรศการวันสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจำปี 2564
  2. 2.2 เล่นเกมบนเว็บไซต์นิทรรศการฯ เกมใดเกมหนึ่ง หรือทั้ง 3 เกม
  3. 2.3 ส่งคำถามถึงวิทยากรระหว่างกิจกรรมเสวนา “ภาวะโลกรวน ป่วนลมหายใจ”
 3. การคัดเลือกผู้ที่ได้รับของที่ระลึกจาก กฟผ.
  1. 3.1 สำหรับกิจกรรมที่ 2.1 ผู้จัดงานจะสุ่มรายชื่อผู้ที่ทำแบบประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน 10 ท่านต่อสัปดาห์ รวม 40 รางวัล
  2. 3.2 สำหรับกิจกรรมที่ 2.2 ผู้เล่นเกมที่ได้รับคะแนนสูงสุด (รวมทั้ง 3 เกม) 10 อันดับแรกต่อสัปดาห์ รวม 40 รางวัล
  3. 3.3 สำหรับกิจกรรมที่ 2.3 ผู้จัดงานจะสุ่มรายชื่อผู้โชคดีหลังจบงานเสวนาฯ จำนวน 20 รางวัล
 4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับของรางวัลประจำสัปดาห์ ทางเว็บไซต์นิทรรศการวันสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 9 16 23 และ 30 มิถุนายน 2564
 5. ของรางวัลจะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ (ขอสงวนสิทธ์สำหรับผู้ที่กรอกข้อมูล ชื่อ-ที่อยู่ ครบถ้วนเท่านั้น)