การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (E-Gat)

อันดับคะแนน

อันดับ ชื่อผู้เล่น คะแนนรวม
นายจำนงค์ อินทร์ศวร 2840
นายนราธร ยอดสง่า 2820
รหัสพนักงาน : 593810 นายกิตติธัช ครรชิตชัยวาร 2810
4 สุทัศน์ ถาวรวิสิทธิ์ 2740
5 ศุภาพิชญ์ นาคเทวัญ 2660
6 นายอนุพงษ์ สิริทรัพย์ทวี 2610
7 Chai Den 2580
8 Chawarn wan 2560
9 Ann Wissa 2550
10 นางจันทร์ทิพย์ ด้วงพิมพ์ 2530
11 สสิธร อ่องซี 2220
12 วริษฐา พันธุ์โกมล 2150
13 รหัสพนักงาน : 597916 นายศุภวิชญ์ อนุรักษ์ธงไชย 2120
14 อัมพร นิตตะ 2110
15 กุลภัส แสงพลาย 2070
16 สมคิด หวังวารี 2020
17 Apisit Dissaro 2020
18 รหัสพนักงาน : 522090 นางพัชรี จรัสไกรสร 1950
19 Rathata Wongsuwan Thuetum 1950
20 ลัดดารัตน์ บุญชู 1920
21 Mild Chen 1910
22 รหัสพนักงาน : 593188 น.ส.พรภัค ธนะเศวต 1870
23 รหัสพนักงาน : 565911 นายชาคริต คูหากาญจน์ 1780
24 วีระพงศ์ วิจุณวายุ 1780
25 รหัสพนักงาน : 506915 นายสาธิต ด้วงพิมพ์ 1770
26 รหัสพนักงาน : 535907 นางพิมพิลาส เทภาสิต 1760
27 ส่องแสง จงพินิจใจ 1710
28 สกาวรัตน์ กันธิหน้อย 1680
29 รหัสพนักงาน : 594675 น.ส.นันท์ชนก นุชมิตร 1630
30 Looknam Natsungwong 1590
31 Phattranith Chuensawad 1540
32 เมนิตรา ประทุมวงศ์ 1520
33 Maprang Sriprawat 1470
34 เสาวลักษณ์ พาทอง 1410
35 นิกร สีกวนชา 1390
36 กาญจนา จันทรัตน์ 1370
37 รหัสพนักงาน : 597984 นายกฤตพัฒน์ แก่นประธูป 1370
38 เฉลิมพล อ่อนคำ 1370
39 กนกนพ ตุลยพงศ์รักษ์ 1310
40 รหัสพนักงาน : 570907 นายฐนกร บุญเนียง 1310
41 รหัสพนักงาน : 594065 นายรักษิต เนียมเปรม 1300
42 เดือนฉาย ศรีคุณ 1230
43 กฤษณะ สืบบุญ 1220
44 รหัสพนักงาน : 564575 นายชนาพล ยี่สุ่นทอง 1130
45 อรรถพล พลกำจร 1130
46 ณัฐนันท์ กลิ่นเเก้ว 1090
47 รหัสพนักงาน : 597799 นายณภัทร ดุรงค์พงษ์ธร 1080
48 รหัสพนักงาน : 590840 น.ส.แพรวพิสาข์ เถาลัดดา 1060
49 รหัสพนักงาน : 564214 นายภัควี ศิลปานนท์ 1030
50 Primpleng Zillion 1000
51 นิตยา กังบุญมา 1000
52 รหัสพนักงาน : 593942 น.ส.กมลกาญจน์ กิจวัทวรเวทย์ 950
53 วิษณุ ชูสังขฺ 950
54 กวินมร์ รวมสกุล 940
55 ณัฏฐ์ ปรางค์น้อย 920
56 รหัสพนักงาน : 597798 น.ส.สิรภัทร ศรีฟ้า 910
57 ชิษณุชา อ่อนคำ 880
58 พเยาว์ อรรถอินทรีย์ 870
59 เกษรินทร์ ทินกร 860
60 สมพงษ์ หอมกลิ่น 860
61 Dada Ei Ei 860
62 สุชาดา คำมา 850
63 วิไล กุศลวิศิษฏ์กุล 840
64 Phathompong Kaewboonna 830
65 สุพรรณี คำแหล่ 820
66 MoOmean SuddepOngs 790
67 รหัสพนักงาน : 509779 นายทรงเดช คำเครื่อง 790
68 Sasiwimon Siriwat 770
69 เมธิน ปิง 770
70 จันทนี รักษ์ธรรม 730
71 จุฑารัตน์ หอมกลิ่น 680
72 รหัสพนักงาน : 593115 น.ส.ธีตา อินทเสน 680
73 รัตติกาล หนูคงนุ้ย 640
74 Laksanaree Patkong 640
75 วิษณุ ชูประยูร 630
76 Juthawat Putharat 620
77 ปิยาภรณ์ งามเกษ 600
78 Wichaya Chanchai 580
79 sutapat boonkleang 570
80 ไม่เป็นไร สบายดี 570
81 รัตนาภรณ์ แดงน้อย 550
82 รหัสพนักงาน : 596283 นายเจษฎากร หอมกลิ่น 550
83 รหัสพนักงาน : 594924 นายสุพัฒน์พิทย์ เทียนเกษม 540
84 Mayuree Wanpirun 520
85 Fah Rujivivattanakul 510
86 คมเดช เมธาวีกุล 490
87 รหัสพนักงาน : 590370 นายวัชระ คงบัว 480
88 รหัสพนักงาน : 594870 น.ส.วรรณกนก พุทธรังษี 460
89 รหัสพนักงาน : 465712 น.ส.กรุณา เพ็ญเพียร 460
90 รหัสพนักงาน : 593597 นายชินโชติ เทียมเมธี 460
91 สุวนันท์ กันเรือน 450
92 ชุติพนธ์ เชื้อนิด 450
93 อังคณา รัตนะ 450
94 นายพิพัฒพงศ์ ดวงจำปา 450
95 รหัสพนักงาน : 564028 นายเหมือง ชื่นมนุษย์ 450
96 รหัสพนักงาน : 518786 นางอลิศา ปณิชาอิริยา 450
97 รหัสพนักงาน : 497525 นางปิยะดา จริยภูมิ 440
98 รหัสพนักงาน : 593947 น.ส.นิคริน ปุยนุเคราะห์ 440
99 พฤกษา อุยสุย 440
100 Tinnapop Taweekoon 430
101 มูลนิธิวาย.เอ็ม.ซี.เอ เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ 430
102 เดชา ผลรุ่งเรือง 430
103 รหัสพนักงาน : 499544 น.ส.ชีวาพร เจนศิริวณิชย์ 430
104 ณัฐพร ธรรมรักษ์ 420
105 ญาณิศา เศวตะทัต 410
106 รัตติกาล คำมา 400
107 รหัสพนักงาน : 560235 นายจักวัน อธิปัญญา 400
108 วิทยา ตรงมา 400
109 เกตุแก้ว กิจสมัคร 400
110 รหัสพนักงาน : 592156 น.ส.ณิชยา โรจน์เพ็ญเพียร 390
111 รหัสพนักงาน : 594682 นายชวลิต ชานะมัย 370
112 เบญจพร รัตนวงค์ 340
113 Yuthakank Kun-ngern 330
114 Wannita Krajj 310
115 รหัสพนักงาน : 577944 น.ส.สุภัสสร พานทอง 300
116 พฤทธินาท เอื้ออนุวงศ์ 300
117 รหัสพนักงาน : 557951 น.ส.อัญชลี เนติกุล 290
118 สุเมธ ราชประชุม 280
119 WEERAPAN CHUADUANGPHUI 260
120 สุวัฒน์ ธิหล้า 250
121 สุคนธรส กระสังข์ 240
122 พัชรพล ปลิวมา 240
123 กอบเกต กุ้งทอง 220
124 รหัสพนักงาน : 595283 นายคริษฐ์ ตันติวัฒนพานิช 160
125 อรพินท์ ช่วยเนียม 130
126 Aof Kp 110
127 รหัสพนักงาน : 591346 นางลลิตา แสนสอน 110
128 แก้ว สกุเสริมไกรศรี 110
129 Kriangsak Sae-oui 70
130 สุทธิดา ซุ่นสุวรรณ 60
131 Kraisak Singthong 30
132 รหัสพนักงาน : 590628 น.ส.วลัยรัตน์ ปูผ้า 20
133 วราพร จันสด 10
134 ศิลปากร ฤทธิรงค์ 10
135 รหัสพนักงาน : 595992 น.ส.ปภาพินท์ บางประสิทธิ์ 0
136 กนิษฐา ต๊ะศรี 0
137 สุนี สุทธิอนันต์ 0
138 บุศรินทร์ พรประสิทธ์ 0
139 วไลพร อรรคนันท์ 0
140 สุจิตตรา เพียสีนุย 0
141 รหัสพนักงาน : 532649 นายเสกสรร สมตัว 0
142 Yossawin Chotsirikunawat 0
143 พีรวัส ทัพวงค์ 0
144 ภันทิรา สังขทีป 0
145 ปิยพร ฉายสว่าง 0
146 Kannika Kantajak 0
147 รหัสพนักงาน : 562025 น.ส.พัชรินทร์ โกศลพิศิษฐ์ 0
148 รหัสพนักงาน : 439622 นางศรีวรรณ บูรณโชคไพศาล 0
149 วัชรินทร์ จั๊บโกรย 0
150 รหัสพนักงาน : 590046 นายวาริศป์ ยังเหล็ก 0
151 สมนึก โสตถิกิจกุล 0
152 ทิตยา ธนากิจเจริญสุข 0
153 อภิรักษ์ สุขนรินทร์ 0
154 อับดุลรอห์ฮีม มะแดเฮาะ 0
155 อนงค์นุช สุดสาย 0
156 Nattapon Longye 0
157 รหัสพนักงาน : 520527 นางใกล้รุ่ง โสฬศ 0
158 Cherry Warreerat 0
159 Jittima Boonmee 0
160 รหัสพนักงาน : 544191 นายชัยพร บุญทิวานุษิต 0

กังหันลอยลม

อันดับ ชื่อผู้เล่น คะแนนรวม
นายนราธร ยอดสง่า 1210
นายจำนงค์ อินทร์ศวร 1190
รหัสพนักงาน : 593810 นายกิตติธัช ครรชิตชัยวาร 1190
4 สสิธร อ่องซี 1180
5 สุทัศน์ ถาวรวิสิทธิ์ 1160
6 Rathata Wongsuwan Thuetum 1150
7 ศุภาพิชญ์ นาคเทวัญ 1130
8 กุลภัส แสงพลาย 1130
9 รหัสพนักงาน : 597916 นายศุภวิชญ์ อนุรักษ์ธงไชย 1080
10 รหัสพนักงาน : 522090 นางพัชรี จรัสไกรสร 1070
11 รหัสพนักงาน : 565911 นายชาคริต คูหากาญจน์ 1030
12 Chai Den 1020
13 Chawarn wan 1010
14 Apisit Dissaro 1010
15 นางจันทร์ทิพย์ ด้วงพิมพ์ 1000
16 Maprang Sriprawat 1000
17 Ann Wissa 990
18 Phattranith Chuensawad 990
19 นายอนุพงษ์ สิริทรัพย์ทวี 980
20 วีระพงศ์ วิจุณวายุ 950
21 กวินมร์ รวมสกุล 940
22 สมคิด หวังวารี 920
23 เสาวลักษณ์ พาทอง 900
24 กนกนพ ตุลยพงศ์รักษ์ 880
25 รหัสพนักงาน : 593188 น.ส.พรภัค ธนะเศวต 850
26 สุชาดา คำมา 850
27 รหัสพนักงาน : 594065 นายรักษิต เนียมเปรม 850
28 อัมพร นิตตะ 840
29 สุพรรณี คำแหล่ 820
30 รหัสพนักงาน : 594675 น.ส.นันท์ชนก นุชมิตร 800
31 รหัสพนักงาน : 506915 นายสาธิต ด้วงพิมพ์ 780
32 รหัสพนักงาน : 535907 นางพิมพิลาส เทภาสิต 780
33 กฤษณะ สืบบุญ 770
34 เมนิตรา ประทุมวงศ์ 740
35 Looknam Natsungwong 730
36 วริษฐา พันธุ์โกมล 710
37 สกาวรัตน์ กันธิหน้อย 670
38 ส่องแสง จงพินิจใจ 650
39 รัตติกาล หนูคงนุ้ย 640
40 ลัดดารัตน์ บุญชู 610
41 รหัสพนักงาน : 590840 น.ส.แพรวพิสาข์ เถาลัดดา 610
42 รหัสพนักงาน : 564575 นายชนาพล ยี่สุ่นทอง 580
43 Mild Chen 560
44 รหัสพนักงาน : 596283 นายเจษฎากร หอมกลิ่น 550
45 รหัสพนักงาน : 570907 นายฐนกร บุญเนียง 550
46 รหัสพนักงาน : 594924 นายสุพัฒน์พิทย์ เทียนเกษม 540
47 รหัสพนักงาน : 597984 นายกฤตพัฒน์ แก่นประธูป 500
48 Dada Ei Ei 450
49 เดือนฉาย ศรีคุณ 420
50 ญาณิศา เศวตะทัต 410
51 รัตติกาล คำมา 400
52 รหัสพนักงาน : 592156 น.ส.ณิชยา โรจน์เพ็ญเพียร 390
53 รหัสพนักงาน : 597799 นายณภัทร ดุรงค์พงษ์ธร 360
54 เบญจพร รัตนวงค์ 340
55 Phathompong Kaewboonna 340
56 sutapat boonkleang 330
57 นิกร สีกวนชา 280
58 ณัฏฐ์ ปรางค์น้อย 270
59 สุวัฒน์ ธิหล้า 250
60 พัชรพล ปลิวมา 240
61 นิตยา กังบุญมา 220
62 Laksanaree Patkong 190
63 ณัฐนันท์ กลิ่นเเก้ว 130
64 อรพินท์ ช่วยเนียม 130
65 Primpleng Zillion 90
66 รหัสพนักงาน : 564214 นายภัควี ศิลปานนท์ 80
67 Kraisak Singthong 30
68 รหัสพนักงาน : 593942 น.ส.กมลกาญจน์ กิจวัทวรเวทย์ 10
69 บุศรินทร์ พรประสิทธ์ 0
70 พฤกษา อุยสุย 0
71 สุคนธรส กระสังข์ 0
72 MoOmean SuddepOngs 0
73 รหัสพนักงาน : 590628 น.ส.วลัยรัตน์ ปูผ้า 0
74 รหัสพนักงาน : 439622 นางศรีวรรณ บูรณโชคไพศาล 0
75 อับดุลรอห์ฮีม มะแดเฮาะ 0
76 Tinnapop Taweekoon 0
77 รหัสพนักงาน : 577944 น.ส.สุภัสสร พานทอง 0
78 รหัสพนักงาน : 499544 น.ส.ชีวาพร เจนศิริวณิชย์ 0
79 สุนี สุทธิอนันต์ 0
80 เดชา ผลรุ่งเรือง 0
81 คมเดช เมธาวีกุล 0
82 รหัสพนักงาน : 590046 นายวาริศป์ ยังเหล็ก 0
83 ทิตยา ธนากิจเจริญสุข 0
84 ภันทิรา สังขทีป 0
85 จุฑารัตน์ หอมกลิ่น 0
86 Yuthakank Kun-ngern 0
87 Jittima Boonmee 0
88 เกษรินทร์ ทินกร 0
89 สมนึก โสตถิกิจกุล 0
90 รหัสพนักงาน : 562025 น.ส.พัชรินทร์ โกศลพิศิษฐ์ 0
91 วิไล กุศลวิศิษฏ์กุล 0
92 รหัสพนักงาน : 532649 นายเสกสรร สมตัว 0
93 Sasiwimon Siriwat 0
94 Fah Rujivivattanakul 0
95 รหัสพนักงาน : 597798 น.ส.สิรภัทร ศรีฟ้า 0
96 ปิยพร ฉายสว่าง 0
97 วัชรินทร์ จั๊บโกรย 0
98 กนิษฐา ต๊ะศรี 0
99 อภิรักษ์ สุขนรินทร์ 0
100 วิทยา ตรงมา 0
101 เมธิน ปิง 0
102 รหัสพนักงาน : 544191 นายชัยพร บุญทิวานุษิต 0
103 กาญจนา จันทรัตน์ 0
104 วิษณุ ชูประยูร 0
105 ชุติพนธ์ เชื้อนิด 0
106 รหัสพนักงาน : 593115 น.ส.ธีตา อินทเสน 0
107 Kannika Kantajak 0
108 Nattapon Longye 0
109 อนงค์นุช สุดสาย 0
110 วิษณุ ชูสังขฺ 0
111 Cherry Warreerat 0
112 รหัสพนักงาน : 595992 น.ส.ปภาพินท์ บางประสิทธิ์ 0
113 สุจิตตรา เพียสีนุย 0
114 วไลพร อรรคนันท์ 0
115 พีรวัส ทัพวงค์ 0
116 รหัสพนักงาน : 509779 นายทรงเดช คำเครื่อง 0
117 รหัสพนักงาน : 520527 นางใกล้รุ่ง โสฬศ 0

อากาศดีๆที่เลือกได้

อันดับ ชื่อผู้เล่น คะแนนรวม
นายอนุพงษ์ สิริทรัพย์ทวี 900
Chawarn wan 900
สุทัศน์ ถาวรวิสิทธิ์ 890
4 เฉลิมพล อ่อนคำ 890
5 ศุภาพิชญ์ นาคเทวัญ 890
6 นายจำนงค์ อินทร์ศวร 890
7 ชิษณุชา อ่อนคำ 880
8 Ann Wissa 880
9 นายนราธร ยอดสง่า 880
10 อัมพร นิตตะ 880
11 กาญจนา จันทรัตน์ 870
12 Chai Den 870
13 รหัสพนักงาน : 593810 นายกิตติธัช ครรชิตชัยวาร 870
14 พเยาว์ อรรถอินทรีย์ 870
15 รหัสพนักงาน : 597984 นายกฤตพัฒน์ แก่นประธูป 870
16 เกษรินทร์ ทินกร 860
17 Mild Chen 860
18 สมพงษ์ หอมกลิ่น 860
19 นางจันทร์ทิพย์ ด้วงพิมพ์ 820
20 วริษฐา พันธุ์โกมล 810
21 เมธิน ปิง 770
22 รหัสพนักงาน : 570907 นายฐนกร บุญเนียง 760
23 รหัสพนักงาน : 565911 นายชาคริต คูหากาญจน์ 750
24 ลัดดารัตน์ บุญชู 740
25 จันทนี รักษ์ธรรม 730
26 จุฑารัตน์ หอมกลิ่น 680
27 อรรถพล พลกำจร 570
28 Mayuree Wanpirun 520
29 เสาวลักษณ์ พาทอง 510
30 รหัสพนักงาน : 594870 น.ส.วรรณกนก พุทธรังษี 460
31 รหัสพนักงาน : 593597 นายชินโชติ เทียมเมธี 460
32 รหัสพนักงาน : 465712 น.ส.กรุณา เพ็ญเพียร 460
33 Primpleng Zillion 460
34 รหัสพนักงาน : 594675 น.ส.นันท์ชนก นุชมิตร 460
35 รหัสพนักงาน : 597916 นายศุภวิชญ์ อนุรักษ์ธงไชย 460
36 Rathata Wongsuwan Thuetum 450
37 นิกร สีกวนชา 450
38 รหัสพนักงาน : 593188 น.ส.พรภัค ธนะเศวต 450
39 กฤษณะ สืบบุญ 450
40 รหัสพนักงาน : 564028 นายเหมือง ชื่นมนุษย์ 450
41 สุวนันท์ กันเรือน 450
42 ชุติพนธ์ เชื้อนิด 450
43 เมนิตรา ประทุมวงศ์ 450
44 นายพิพัฒพงศ์ ดวงจำปา 450
45 รหัสพนักงาน : 594065 นายรักษิต เนียมเปรม 450
46 สมคิด หวังวารี 450
47 อังคณา รัตนะ 450
48 Laksanaree Patkong 450
49 Apisit Dissaro 450
50 MoOmean SuddepOngs 450
51 วิษณุ ชูสังขฺ 450
52 สกาวรัตน์ กันธิหน้อย 450
53 วีระพงศ์ วิจุณวายุ 450
54 นิตยา กังบุญมา 450
55 กุลภัส แสงพลาย 450
56 รหัสพนักงาน : 564214 นายภัควี ศิลปานนท์ 450
57 รหัสพนักงาน : 509779 นายทรงเดช คำเครื่อง 450
58 Looknam Natsungwong 450
59 ส่องแสง จงพินิจใจ 440
60 รหัสพนักงาน : 497525 นางปิยะดา จริยภูมิ 440
61 พฤกษา อุยสุย 440
62 สสิธร อ่องซี 440
63 รหัสพนักงาน : 593942 น.ส.กมลกาญจน์ กิจวัทวรเวทย์ 440
64 Tinnapop Taweekoon 430
65 กนกนพ ตุลยพงศ์รักษ์ 430
66 ณัฏฐ์ ปรางค์น้อย 430
67 วิไล กุศลวิศิษฏ์กุล 430
68 เดชา ผลรุ่งเรือง 430
69 ณัฐพร ธรรมรักษ์ 420
70 Sasiwimon Siriwat 420
71 รหัสพนักงาน : 506915 นายสาธิต ด้วงพิมพ์ 420
72 รหัสพนักงาน : 535907 นางพิมพิลาส เทภาสิต 410
73 เกตุแก้ว กิจสมัคร 400
74 เดือนฉาย ศรีคุณ 400
75 ณัฐนันท์ กลิ่นเเก้ว 400
76 รหัสพนักงาน : 597798 น.ส.สิรภัทร ศรีฟ้า 400
77 รหัสพนักงาน : 560235 นายจักวัน อธิปัญญา 400
78 รหัสพนักงาน : 594682 นายชวลิต ชานะมัย 370
79 รหัสพนักงาน : 593115 น.ส.ธีตา อินทเสน 320
80 รหัสพนักงาน : 499544 น.ส.ชีวาพร เจนศิริวณิชย์ 310
81 พฤทธินาท เอื้ออนุวงศ์ 300
82 สุเมธ ราชประชุม 280
83 WEERAPAN CHUADUANGPHUI 260
84 รหัสพนักงาน : 522090 นางพัชรี จรัสไกรสร 250
85 sutapat boonkleang 240
86 รหัสพนักงาน : 597799 นายณภัทร ดุรงค์พงษ์ธร 210
87 คมเดช เมธาวีกุล 190
88 รหัสพนักงาน : 577944 น.ส.สุภัสสร พานทอง 180
89 รหัสพนักงาน : 591346 นางลลิตา แสนสอน 110
90 แก้ว สกุเสริมไกรศรี 110
91 Aof Kp 110
92 Kriangsak Sae-oui 70
93 Fah Rujivivattanakul 60
94 สุทธิดา ซุ่นสุวรรณ 60
95 รหัสพนักงาน : 590628 น.ส.วลัยรัตน์ ปูผ้า 20
96 ศิลปากร ฤทธิรงค์ 10
97 วราพร จันสด 10
98 วิษณุ ชูประยูร 10
99 Yossawin Chotsirikunawat 0

WALLBOX SPEED

อันดับ ชื่อผู้เล่น คะแนนรวม
นายจำนงค์ อินทร์ศวร 760
รหัสพนักงาน : 593810 นายกิตติธัช ครรชิตชัยวาร 750
นายอนุพงษ์ สิริทรัพย์ทวี 730
4 นายนราธร ยอดสง่า 730
5 นางจันทร์ทิพย์ ด้วงพิมพ์ 710
6 สุทัศน์ ถาวรวิสิทธิ์ 690
7 Chai Den 690
8 Ann Wissa 680
9 นิกร สีกวนชา 660
10 สมคิด หวังวารี 650
11 Chawarn wan 650
12 ศุภาพิชญ์ นาคเทวัญ 640
13 รหัสพนักงาน : 522090 นางพัชรี จรัสไกรสร 630
14 วริษฐา พันธุ์โกมล 630
15 ส่องแสง จงพินิจใจ 620
16 Juthawat Putharat 620
17 วิษณุ ชูประยูร 620
18 สสิธร อ่องซี 600
19 ปิยาภรณ์ งามเกษ 600
20 Wichaya Chanchai 580
21 รหัสพนักงาน : 597916 นายศุภวิชญ์ อนุรักษ์ธงไชย 580
22 ไม่เป็นไร สบายดี 570
23 รหัสพนักงาน : 506915 นายสาธิต ด้วงพิมพ์ 570
24 รหัสพนักงาน : 535907 นางพิมพิลาส เทภาสิต 570
25 ลัดดารัตน์ บุญชู 570
26 รหัสพนักงาน : 593188 น.ส.พรภัค ธนะเศวต 570
27 อรรถพล พลกำจร 560
28 Apisit Dissaro 560
29 สกาวรัตน์ กันธิหน้อย 560
30 ณัฐนันท์ กลิ่นเเก้ว 560
31 รหัสพนักงาน : 564575 นายชนาพล ยี่สุ่นทอง 550
32 รัตนาภรณ์ แดงน้อย 550
33 Phattranith Chuensawad 550
34 รหัสพนักงาน : 597799 นายณภัทร ดุรงค์พงษ์ธร 510
35 รหัสพนักงาน : 597798 น.ส.สิรภัทร ศรีฟ้า 510
36 วิษณุ ชูสังขฺ 500
37 กาญจนา จันทรัตน์ 500
38 รหัสพนักงาน : 593942 น.ส.กมลกาญจน์ กิจวัทวรเวทย์ 500
39 รหัสพนักงาน : 564214 นายภัควี ศิลปานนท์ 500
40 Mild Chen 490
41 กุลภัส แสงพลาย 490
42 Phathompong Kaewboonna 490
43 เฉลิมพล อ่อนคำ 480
44 รหัสพนักงาน : 590370 นายวัชระ คงบัว 480
45 Maprang Sriprawat 470
46 รหัสพนักงาน : 518786 นางอลิศา ปณิชาอิริยา 450
47 Fah Rujivivattanakul 450
48 รหัสพนักงาน : 590840 น.ส.แพรวพิสาข์ เถาลัดดา 450
49 Primpleng Zillion 450
50 รหัสพนักงาน : 593947 น.ส.นิคริน ปุยนุเคราะห์ 440
51 มูลนิธิวาย.เอ็ม.ซี.เอ เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ 430
52 วิไล กุศลวิศิษฏ์กุล 410
53 Dada Ei Ei 410
54 Looknam Natsungwong 410
55 เดือนฉาย ศรีคุณ 410
56 วิทยา ตรงมา 400
57 อัมพร นิตตะ 390
58 วีระพงศ์ วิจุณวายุ 380
59 รหัสพนักงาน : 594675 น.ส.นันท์ชนก นุชมิตร 370
60 รหัสพนักงาน : 593115 น.ส.ธีตา อินทเสน 360
61 Sasiwimon Siriwat 350
62 Rathata Wongsuwan Thuetum 350
63 MoOmean SuddepOngs 340
64 รหัสพนักงาน : 509779 นายทรงเดช คำเครื่อง 340
65 เมนิตรา ประทุมวงศ์ 330
66 นิตยา กังบุญมา 330
67 Yuthakank Kun-ngern 330
68 Wannita Krajj 310
69 คมเดช เมธาวีกุล 300
70 รหัสพนักงาน : 557951 น.ส.อัญชลี เนติกุล 290
71 สุคนธรส กระสังข์ 240
72 ณัฏฐ์ ปรางค์น้อย 220
73 กอบเกต กุ้งทอง 220
74 รหัสพนักงาน : 595283 นายคริษฐ์ ตันติวัฒนพานิช 160
75 รหัสพนักงาน : 577944 น.ส.สุภัสสร พานทอง 120
76 รหัสพนักงาน : 499544 น.ส.ชีวาพร เจนศิริวณิชย์ 120